Regulamin szkoleń


Regulamin rezerwacji kursów


OFFSHORE RESEARCH, DEVELOPMENT AND TRAINING CENTRE - POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żwirki I Wigury 1 / 17, 81-392 Gdynia.
NIP: 9581671544.

 

 

§1.
DEFINICJE

    1. Szkolenie – jedno- lub kilkudniowe zajęcia teoretyczne i/lub praktyczne z zakresu GWO i branży Offshore.
    2. Organizator - OFFSHORE RESEARCH, DEVELOPMENT AND TRAINING CENTRE - POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żwirki I Wigury 1 / 17, 81-392 Gdynia, NIP: 9581671544.
    3. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zgłaszająca Uczestnika/Uczestników do udziału w Szkoleniu.
    4. Uczestnik – osoba fizyczna która zgłosiła swój udział w Szkoleniu lub została zgłoszona przez Zamawiającego.
    5. Strona – każdy, którego dotyczą niniejsze warunki OWS.
    6. Formularz Rejestracyjny lub Formularz – formularz zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu.
    7. Oferta Cenowa – dokument w postaci elektronicznej lub papierowej, w którym zawarte są wszystkie informacje odnośnie zamawianego Szkolenia.
    8. Regulamin Szkolenia – zasady udziału w Szkoleniu.
    9. GWO – szkolenia certyfikowane przez Global Wind Organisation.
    10. Umowa dotycząca Szkolenia- świadczenie przez Organizatora usług w przedmiocie prowadzenia Szkolenia wybranego przez Zamawiającego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz opisie Szkolenia.

§2.
MIEJSCE I CZAS REALIZACJI SZKOLEŃ

Szkolenie odbywa się na terenie Szkoły Morskiej w Gdyni ul. Polska 13A, lub Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych w Gdyni, ul. Hutnicza 12. Szkolenie odbywa się w dni robocze, tj. od poniedziałku do soboty.
§3.
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

    1. Zamówienie/rezerwacja Szkolenia następuje poprzez: wypełnienie przez Zamawiającego Formularza Rejestracyjnego dostępnego na stronie https://offshoretraining.com.pl/.
    2. W sytuacjach, gdy Uczestnik deklaruje swój udział w Szkoleniu dopiero w dzień poprzedzający szkolenie lub w dni wolne od pracy poprzedzające dzień rozpoczęcia kursu, wówczas obowiązuje indywidualny tryb zamawiania uczestnictwa w Szkoleniu, gdzie Organizator telefonicznie lub e- mailowo ustala z Zamawiającym szczegóły szkolenia.
    3. Dla firm/stałych klientów możliwa jest forma złożenia zlecenia realizacji szkolenia w formie poczty elektronicznej/e- mailowej pod adresem: office@offshoretraining.com.pl. W przesłanej korespondencji muszą zaistnieć, uprzednio uzgodnione z Organizatorem, informacje niezbędne do rejestracji Uczestników Szkolenia, takie jak w szczególności:  dane personalne Uczestników, ID Number WINDA dla kursów GWO, rodzaj kursu i termin Szkolenia. W tym przypadku Formularz Rejestracyjny nie jest wymagany. Organizator potwierdza przyjęcie Szkolenia do realizacji w formie zwrotnego e-maila.
    4. Zamawiający ma obowiązek podania w Formularzu Rejestracyjnym danych aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym.
    5. Potwierdzenie udziału w Szkoleniu oznacza, że Zamawiający/Uczestnik zgadza się na warunki zawarte w ofercie Szkolenia, OWS i Regulaminie Szkolenia.
    6. Zamawiający jest zobowiązany do każdorazowego niezwłocznego poinformowania Organizatora o zmianie danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym. Informację należy przekazać nie później niż jeden dzień przed datą Szkolenia, a jeśli zmiana danych zaistniała po rozpoczęciu Szkolenia nie później niż jeden dzień po zaistnieniu zmiany danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym.
    7. Zgłoszenie na Szkolenie staje się wiążące w momencie wysłania do Organizatora prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz otrzymania przez Organizatora opłaty za Szkolenie za pośrednictwem systemu płatności online lub w formie przelewu tradycyjnego.
    8. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zapisów, jeśli liczba osób chętnych na dane Szkolenie przekroczy liczbę wolnych miejsc. O przyjęciu osoby na dane Szkolenie w razie zbyt dużej ilości chętnych zadecyduje kolejność dokonania wpłaty za Szkolenie. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń będą rozpatrywane indywidualnie za pomocą kontaktu bezpośredniego tj. telefonicznego lub e-mailowego.
    9. Po spełnieniu warunków rezerwacji Szkolenia Organizator udostępnia Zamawiającemu/ Uczestnikowi wszelkie niezbędne informacje dotyczące uczestnictwa w Szkoleniu.

§4.
WARUNKI ORGANIZACJI SZKOLENIA

    1. Szkolenia realizowane są na warunkach umieszczonych na stronie internetowej https://offshoretraining.com.pl lub w ramach indywidualnych ustaleń między Organizatorem a Zamawiającym.
    2. Informacje dotyczące tematyki poszczególnych Szkoleń są zamieszczone w opisie danego Szkolenia. Opisy Szkoleń znajdują się na stronie internetowej https://offshoretraining.com.pl lub są wysyłane bezpośrednio do Zamawiającego drogą e-mailową.
    3. Informacje dotyczące Szkolenia, tj. termin, miejsce, czas trwania, czas rozpoczęcia zajęć zawarte są w opisie Szkolenia lub w Ofercie Cenowej.
    4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany instruktorów prowadzących Szkolenia lub zmiany miejsca prowadzenia szkolenia, z zachowaniem ustalonych warunków Szkolenia oraz do wprowadzenia zmian w programie Szkolenia lub treści zajęć, jeśli zajdą okoliczności uzasadniające takie zmiany.
    5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia:
    • w sytuacji, gdy nie zostanie zgłoszona minimalna wymagana liczba Uczestników;
    • w sytuacji, gdy nie spełniono warunków Regulaminu Szkolenia;
    • z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.
    6. O odwołaniu lub zmianie terminu Szkolenia, Organizator niezwłocznie poinformuje Zamawiającego lub Uczestnika na wskazany przez Zamawiającego lub Uczestnika adres e-mail lub telefonicznie.
    7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, godziny rozpoczęcia, czasu trwania i godziny zakończenia Szkolenia oraz do zmiany kolejności modułów szkoleniowych z przyczyn od niego niezależnych.
    8. W przypadku odwołania Szkolenia przez Organizatora, Zamawiający / Uczestnik może wziąć udział w Szkoleniu o takiej samej tematyce w innym terminie ustalonym z Organizatorem lub zrezygnować ze Szkolenia wówczas wpłacona wcześniej kwota zostanie zwrócona Zamawiającemu na rachunek bankowy, z którego dokonano płatność. Warunkiem dokonania zwrotu wpłaconej kwoty za szkolenie jest pisemna (e- mailowa, listowna) lub telefoniczna prośba o zwrot.
    9. Organizator ma prawo zlecić realizację Szkolenia osobom trzecim.
    10. Organizator może świadczyć dodatkowe usługi związane z prowadzonymi Szkoleniami tylko na podstawie indywidualnych uzgodnień. Obowiązują wówczas warunki niniejszego OWS, chyba że uzgodniono inaczej.

§5.
ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH

    1. Warunkiem udziału w Szkoleniu jest:
    • ukończenie przez Uczestnika 18 roku życia;
    • przedstawienie przez Uczestnika ważnego dokumenty tożsamości ze zdjęciem;
    • przedłożenie przez Kursanta zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Szkoleniu, w sytuacji, gdy w ramach Szkolenia przeprowadzane są zajęcia praktyczne. Szczegółowe wymagania będą każdorazowo zawierane w opisie Szkolenia;
    • w przypadku niektórych kursów – ukończenie innego szkolenia oraz posiadanie aktualnego certyfikatu takiego szkolenia. Informacja o tego typu wymaganiu zamieszczona jest w opisie każdego Szkolenia.
    2. Uczestnik bezpośrednio przed jak i w czasie trwania Szkolenia nie może spożywać alkoholu lub zażywać żadnych innych środków odurzających. Uczestnik w czasie Szkolenia nie może być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W uzasadnionym przypadku Organizator ma prawo skontrolować trzeźwość Uczestnika lub obecność środków odurzających w jego organizmie, a w przypadku odmowy poddania się przez Uczestnika ww. badaniu Organizator zastrzega sobie prawo do  niedopuszczenia Uczestnika  do udziału w Szkoleniu lub usunięcia go z już  trwającego szkolenia- w takim przypadku Uczestnikowi i/lub Zamawiającemu nie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu kwot uiszczonych przez Uczestnika i/lub Zamawiającego za Szkolenie. Ww. kontroli trzeźwości lub obecności środków odurzających w organizmie będą dokonywały uprawnione organy, tj. policja.
    3. Uczestnicy przed przystąpieniem do Szkolenia mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem Szkolenia oraz Instrukcją bezpieczeństwa obiektu (dotyczy głównie miejsc wyznaczonych przez Zleceniodawcę – teren budowy, zakład pracy itp.) i zobowiązać się do przestrzegania opisanych w nich zasad.
    4. Warunkiem otrzymania certyfikatu odbycia Szkolenia jest czynny udział w całym procesie wybranego Szkolenia. W wyjątkowych sytuacjach Organizator może wyrazić zgodę by Uczestnik uzupełnił brakujący dzień Szkolenia w innym terminie, przy czym taka zgoda zależy od wyłącznej decyzji Organizatora. Niezależnie od tego, czy Uczestnik uzupełni brakującą część Szkolenia Organizator ma prawo do wynagrodzenia za całość Szkolenia (kwota uiszczona za dni Szkolenie, w których Uczestnik nie brał udziału, nie podlega zwrotowi).
    5. W przypadku częściowego (niepełnego) uczestnictwa Uczestnika w Szkoleniu Uczestnik nie otrzymuje certyfikatu ukończenia Szkolenia. Wymogi odnośnie uczestnictwa w Szkoleniu, w tym wymogi co do minimalnej ilości godzin obecności na Szkoleniu, zostaną podane w opisie Szkolenia
    6. W przypadku wykluczenia lub niedopuszczenia Uczestnika do Szkolenia z powodów niezależnych od Organizatora (tj. przyczyn leżących po stronie Uczestnika lub Zamawiającego) Uczestnikowi i/lub Zamawiającemu nie przysługuje zwrot kwot uiszczonych za Szkolenie.

§6.
SPOSOBY PŁATNOŚCI

    1. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania zapłaty za zarezerwowane Szkolenie nie później niż do dnia rozpoczęcia Szkolenia.
    2. Zapłata ceny za Szkolenie może być dokonana za pośrednictwem przelewu bankowego na numer rachunku bankowego wskazany przez Organizatora w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Rezerwacji Szkolenia albo za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności Tpay.
    3. W przypadku zapłaty za pośrednictwem przelewu bankowego w tytule przelewu należy wskazać numer rezerwacji lub Imię i Nazwisko Uczestnika .
    4. Za chwilę dokonania zapłaty uznaje się chwilę zaksięgowania płatności na rachunku Organizatora.
    5. Rezerwacja Szkolenia, która nie została opłacona w terminie będzie automatycznie anulowana.
    6. W terminie do 7 dni roboczych liczonych od dnia zaksięgowania na rachunku Organizatora wpłaty za Szkolenie, Organizator wystawi i prześle Zamawiającemu za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej fakturę VAT. Zamawiający upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez osobę upoważnioną po stronie Zamawiającego.
    7. W przypadku płatności odroczonej Zamawiający ma obowiązek dopilnować terminowej płatności za usługę Szkoleniową, zgodnie z terminem podanym na fakturze.
    8. Koszt Szkolenia ustalany jest według cennika znajdującego się na stronie internetowej Organizatora https://offshoretraining.com.pl  lub indywidualnie.

§7.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH

    1. Administratorem danych osobowych jest OFFSHORE RESEARCH, DEVELOPMENT AND TRAINING CENTRE - POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
    2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika i/lub Zamawiającego jest Umowa dotycząca Szkolenia. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji na szkolenie i realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
    3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych należy skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: office@offshoretraining.com.pl .
    4. Dane osobowe  Uczestnika i/lub Zamawiającego będą przetwarzane w celach marketingowych, promocyjnych lub w celach związanych z zawarciem Umowy dotyczącej Szkolenia.
    5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia Umowy dotyczącej Szkolenia.
    6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych i przechowywane będą przez okres niezbędny do zrealizowania umowy przez administratora.
    7. Przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do jej wycofania.
    8. Klient lub Kursant ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do żądania przenoszenia danych, przy czym realizacja każdego z praw będzie przysługiwała w przypadkach i na zasadach określonych w art. 15-22 RODO.
    9. Dane Kursanta lub Klienta będą przetwarzane do czasu ustania celów marketingowych, promocyjnych lub ustania celów związanych z zawarciem Umowy lub do czasu wycofania zgody. W związku z obroną przed roszczeniami dane mogą być przetwarzane do czasu ich przedawnienia, a zatem przez dwóch lat, a dla celów księgowych przez okres sześciu lat.
    10. Dane Kursanta lub Klienta mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do tego na podstawie prawa.


§8.
REZYGNACJA Z UDZIAŁU W SZKOLENIU

    1. Rezygnację z udziału w Szkoleniu Zamawiający może zgłosić do Organizatora e- mailowo lub telefonicznie na adres e- mail Organizatora- https://offshoretraining.com.pl .
    2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu nie później niż  1 dzień roboczy przed datą rozpoczęcia Szkolenia Zamawiający/ Uczestnik może:
    • wskazać termin innego Szkolenia podając w wiadomości e-mail informacje o innym Szkoleniu: data, miejscowość, nazwa Szkolenia. Jeśli cena innego Szkolenia przewyższa wniesioną opłatę, wówczas Zamawiający/Uczestnik obowiązany jest do wpłacenia brakującej różnicy, a w razie, gdy cena innego Szkolenia jest niższa niż wniesiona opłata Organizator jest obowiązany do zwrotu różnicy
    • zrezygnować ze szkolenia ze zwrotem pełnej kwoty dotychczas wpłaconej na konto Organizatora.
    3. Organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia za Szkolenie w przypadku, gdy:
    • Uczestnik nie wziął udziału w Szkoleniu i nie podał w wymaganym terminie wskazanym w ust. 2 powyżej innego terminu Szkolenia, w którym zamierza uczestniczyć lub
    • Uczestnik rezygnuje z uczestnictwa w Szkoleniu później niż na 1 dzień roboczy przed datą rozpoczęcia Szkolenia.
    4. W szczególnych przypadkach wynikających z sytuacji losowych, gdy Uczestnik nie zgłosi rezygnacji i nie weźmie udziału w Szkoleniu, Organizator może zgodzić się na wykorzystanie uiszczonej opłaty szkoleniowej na inny termin Szkolenia, co jednak pozostaje do wyłącznej decyzji Organizatora. Jeśli cena innego Szkolenia przewyższa wniesioną opłatę, wówczas Zamawiający/Uczestnik obowiązany jest do wpłacenia brakującej różnicy.

§9.
PRAWO ODSTĄPIENIA

    1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Zamawiający, będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Prawo do odstąpienia nie przysługuje po rozpoczęciu Szkolenia.
    2. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi, niebędącemu Konsumentem.
    3. Organizator dokona zwrotu uiszczonej przez Konsumenta kwoty za Szkolenie przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Organizatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
§10.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

    1. Reklamacje można zgłaszać Organizatorowi w formie pisemnej na adres e-mail https://offshoretraining.com.pl .. lub na adres: OFFSHORE RESEARCH, DEVELOPMENT AND TRAINING CENTRE - POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żwirki I Wigury 1 / 17, 81-392 Gdynia, najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia Szkolenia.
    2. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przez Organizatora informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu 21 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Organizatora. W przypadku reklamacji Zamawiającego będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
    3. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana:
    • drogą e-mailową na e-maila, za pomocą którego została złożona reklamacja;
    • w formie pisemnej, jeśli reklamacja została złożona pisemnie- na adres Zamawiającego wskazany na kopercie.
    4. Uczestnik szkolenia ma prawo odwołać się od decyzji dotyczącej swojej reklamacji. W takim wypadku należy dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

§11.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    1. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
    2. Wszelkie spory związane z zawartą Umowa między Organizatorem a Zamawiającym będącym konsumentem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 3 niniejszego paragrafu.
    3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Organizatorem, a Zamawiającym będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
    4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym niebędącym Konsumentem zostaną poddane sądowi właściwemu dla siedziby Organizatora.
    5. Zamawiający będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: Kontakt - Inspekcja Handlowa (uokik.gov.pl) Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
    6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Załącznik nr 1
Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy

Miejscowość, data

Imię i nazwisko konsumenta
Adres konsumenta


OFFSHORE RESEARCH, DEVELOPMENT
AND TRAINING CENTRE - POLAND Sp. z o .o.
Żwirki I Wigury 1 / 17
81-392 Gdynia


Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (art. 27) odstępuję od umowy zawartej w dniu …………………….na odległość*/poza lokalem przedsiębiorstwa* bez podania przyczyny.  
Proszę o zwrot uiszczonej kwoty za Szkolenie na konto*……… / w sposób, w jaki dokonano płatności za towar.*

 

Podpis konsumenta

 

* Niepotrzebne skreślić

Załącznik: dowód zakupu*/umowa* (zalecane)                                                                           

 

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń lub napisz, chętnie pomożemy!

Offshore Research

Offshore Research, Development and Training Centre to oficjalne centrum szkoleniowe w zakresie GWO oraz Offshore. Jesteśmy certyfikowanym partnerem Global Wind Organisation.

ADRES

ul. Hutnicza 12,
81-061 Gdynia